Generalforsamling 10/10-23

Generalforsamling tirsdag d. 10. oktober

Til stede: Helle Feder-Hoffmann, Anne Christensen, Helen Asmussen, Søren Meyer, Astrid D. Jensen, Erika Jentzen, Evelyn Rose, Oliver Schrödl, Lise-Lotte Kirkegaard, Kathira Safi, Horst Schneider, Maj-Britt Muerköster, Silke Kjärsgaard og Ulla Hadsund.


AD 1: Valg af ordstyrer og protokolfører

MajBrit blev valgt til ordstyrer og Ulla til protokolfører

Majbrit åbner mødet ved at slå fast, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med en annonce i Fl. Avis 14 dage før.


AD 2: Bestyrelsens beretninger

Formandens beretning – bilag 1 klapsalver!

DANs medlemstal 450-460

Annes beretning – bilag 2

Olivers beretning - bilag 3

Kathiras beretning ang ryggymnastik: Aktiviteten går meget fint, så deltagerantallet er vokset til ca. 17 deltagere, så den lille sal er ved at være for lille!


AD 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Helens regnskab samt hendes bemærkninger hertil bilag 4 samt revisorernes bemærkninger hertil bilag 5

Det reviderede regnskab blev godkendt af medlemmerne med positive tilkendegivelser.

Helen takker for forsamlingens tillid og er glad for at foreningen nu er gældfri!!!


Ad 4: Behandling af indkomne forslag

Der var ingen


AD 5: Drøftelse af kommende års arbejde

Der stilles et stort spørgsmål om, hvordan vi får flere medlemmer samt flere instruktører! Forsamlingen opfordres til at tænke over det!

Forslag om at ugeavisen kan inddrages til at gøre opmærksom på vores eksistens! Vi skal selv invitere dem, og de kan evt. besøge nogle af vores aktiviteter!

Vi skal stadig arbejde på at få nogle svømmeinstruktører!

Vi skal koordinere vore tilbud bedre, så der ikke ligger kurser til samme målgruppe to dage efter hinanden. Vores tilbud skal passe til de behov, der er.

Det er vigtigt, at både deltagere og instruktører er glade for at komme til træningen!

Drøftelse om koordinering og programplanlægning i bedre tid ved at snakke sammen!

Det er vigtigt at DAN viser sig, som det er sket ved opvarmning ved Løveløbet og åbningen af Sportsboxen! Det er god reklame for DAN!

Lave flere åbne arrangementer f.eks. sammen med FL. By!

Ide om et evt. fast hold til foråret ved Sportsboxen!

Kommentar til Flensburger Leben: Det har været gratis reklame, som har givet nogle nye medlemmer. Derigennem har vi fået fat i andre personer end normalt!


AD 6: Fastlæggelse af kontingent

Da alt er blevet dyrere, foreslår bestyrelsen at hæve kontingentet!

Barn: 70 / 90, Voksen: 120 / 140, Pensionist: 75 / 95, Familie: 200, Passiv: 25

Bilag 6

Forslaget vedtages med 10 jastemmer og 1 afholdelse


AD 7: Valg til bestyrelsen – på valg er kasserer, afdelingsleder idræt, ungdomsleder samt to bestyrelsesmedlemmer og en sekretær (vakant)

Silke vælges til kasserer, Søren vælges til afdelingsleder idræt, ungdomslederen bliver vakant, Bodil og Ulla vælges som bestyrelsesmedlemmer og Anne vælges som sekretær! Applaus til alle!


AD 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Amra Omerbasic vælges som revisor! Revisorsuppleanten er vakant!


AD 9: Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer

Helen: 840€

Anne: 700€

Oliver: 200€

Kathira: 200€

Helle: 500€


AD 10: Evt.

Helen siger tak til specielt Anne for at have fået hende ind som kasserer i DAN, da hun har lært en masse dejlige mennesker at kende! Hun bliver selv hyldet for sit store arbejde gennem årene!

Oliver bliver også takket for sit mangeårige arbejde i bestyrelsen og sit instruktørarbejde som svømmelærer!

Bestyrelsen takker Horst for sit arbejde som revisor gennem årene!

Majbrit takkes for tjansen som ordstyrer!

Alle får gaver som tak for arbejdet for DAN!


Protokolfører Ulla Hadsund